Jan-Willem van Roosmalen 
 Adviseur groene buitenruimten  

Zelfstandig begraafplaatsadviseur  

Specialist

Sinds 2000 ben ik actief als begraafplaatsadviseur. Als specialist ondersteun ik eigenaren en beheerders van begraafplaatsen in Nederland en Vlaanderen bij de uitwerkingen van toekomstvisies, beleidsvisies, planvorming, behoefte- en capaciteitsvraagstukken, regelgeving, communicatie en exploitatie. Het resultaat is een toekomstgericht beleid waarin op een doeltreffende en effectieve manier wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen.

Beleidsmedewerker begraafplaatsen

uitvoeren en actueel houden van het gemeentelijk begraafplaatsenbeleid - communicaties op alle niveaus: belanghebbenden en nabestaanden, begraafplaatsbeheerders, medewerkers burgerzaken, college van B&W en derden (aannemers / uitvaartverzorgers)

Harmoniseren begraafplaatsbeleid

inventariseren  beleid voormalige gemeenten - verkennen mogelijk opties - actualiseren behoefte en capaciteit -  opstellen geharmoniseerd beleid en regelgeving - ondersteuning implementatie


Verzelfstandiging begraafplaatsen

onderzoek naar een mogelijke verzelfstandiging van gemeentelijke begraafplaatsen - breed onderzoek naar de mogelijkheden in het algemeen - marktconsultatie - in beeld brengen praktische haalbaarheid van verschillende verzelfstandigingsvormen

Exploitatieonderzoek

analyse begraafplaatsexploitatie - bepaling gedifferentieerde kostendekking met behulp van een zelf ontwikkelde systematiek - in beeld brengen van de wijzen waarop men gericht kan ingrijpen om de exploitatie te verbeteren - transparant maken begraafplaatstarieven

Ontruiming en herinrichting begraafplaatsen

opstellen masterplan ontruiming herinrichting begraafplaatsen -  beschrijven van het volledige plan van aanpak vanaf administratieve inventarisatie en de ruiming tot aan de heringebruikname van heringerichte delen - vertaling van resultaten inventarisatie en ruiming naar effect op begraafcapaciteit en mogelijkheden tot realisering van een meer parkachtige, aangenamere, eigentijdse en gestructureerde inrichting 


Uitbesteding begraafplaatsenbeheer

uitwerking business case  waarin de voor- en nadelen van uitbesteding van operationele taken van het gemeentelijk begraafplaatsenbeheer zijn geïnventariseerd - doorrekenen van de effecten van verschillende exploitatievormen - voorbereiding  bestuurlijke besluitvorming

Haalbaarheid natuurbegraafplaats

onderzoek naar haalbaarheid van de realisatie van een natuurbegraafplaats in één of meerdere natuurgebieden van verschillende natuurbeheerders -  bepaling behoefte en capaciteit - ruimtelijke inpassing - exploitatie-analyse - verkenning mogelijkheden natuurontwikkeling - toekomstig beheer 

Toekomstvisie begraafplaatsenbeleid

opstellen toekomstvisie voor een groot aantal gemeenten in Nederland en Vlaanderen - analyse van begraafplaatsadministratie, behoefte en capaciteit, ruimtelijke kwaliteiten, dienstverlening, wet- en regelgeving, exploitatie, beheer en onderhoud, communicatie - plan van aanpak historisch waardevolle graven en grafbedekkingen - visie inspelen op trends en ontwikkelingen - in beeld brengen actuele en toekomstige verbeterpunten - uitwerking visie als houvast bij de vormgeving van hun begraafplaatsenbeleid voor de korte en de lange termijn


Actualiseren begraafplaatsadministratie

ondersteuning bij het actualiseren en volledig maken van de begraafplaatsenadministratie - opstellen plan van aanpak - begeleiding processen zoals het digitaliseren van oude grafkaarten, de controle van geregistreerde gegevens, het actualiseren van gegevens en de gehele communicatie rondom het benaderen van nabestaanden en de verwerking van gegevens

Actualiseren beheersverordening of reglement

analyse en aanpassing van  de regelgeving van het beheer en gebruik van de begraafplaatsen op praktijk en actuele wetgeving - beheersverordening (reglement) - nadere regels - legesverordening