Jan-Willem van Roosmalen 
 Adviseur groene buitenruimten  

Groenadviseur 

Buiten is voor iedereen

Ik vind het belangrijk dat iedereen buiten beleeft. Ik wil mensen daartoe stimuleren. Buiten moet dan wel de moeite waard zijn. 

Op uiteenlopende manieren lever ik daaraan mijn bijdrage. Ik ondersteun gemeenten, organisaties en particulieren die zich bezighouden met de inrichting, het beheer en het gebruik van de buitenruimten. 

Onderstaand enkele voorbeelden.  

Beleidsuitvoerder groen afdeling ruimtelijk beheer

schakel tussen beleid, beheer en burger  -  ondersteuning groenbeheer en actualisering groenbeleid - groenbeheerder - communicatie met burgers over gemeentelijk groenbeleid - relatiebeheer burgerparticipatie groenprojecten ( burgers / ondernemers) - vergunningen en toestemmingen 


Bomenplan 

ondersteuning opstellen van meerjaren-bomenplannen op beleids- als beheerniveau - opstellen normen voor  invloedsfactoren - uitwerking systematiek voor urgentiebepaling - inventarisatie 

Inrichtingsvisie bos 

opstellen toekomstvisie voor een bosgebied  - onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen voor toekomstig gebruik en beheer - in beeld brengen van de kansen om het terrein voor een grotere groep interessant te maken 

Erfinrichting 

inventarisatie bestaande situatie - programma van eisen - schetsontwerp - inrichtingsplan - beplantingsplan

Boswachter communicatie & beleven 

uitvoering toestemmingenbeleid recreatief gebruik - coördinatie vrijwillige boswachters (voorlichting) en excursieleiders -  organiseren  recreatieve evenementen 


Planuitwerking inrichtingsschetsen 

uitwerking schetsontwerpen in presentatietekeningen